• Info o průbězích v síti. iGIS.Web
  • Navštivte náš e-shop
  • Hlášení o stavu vodoměru
  • Info o plánovaných odstávkách a poruchách

Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře

Stanovisko představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČO: 49454587, se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov–Město, 682 01 Vyškov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1170 (dále jen „Společnost“), k protinávrhu akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k  bodu 5 a 8 pořadu jednání valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 30. května 2019 od 10,00 hodin v zasedací místnosti konferenčního centra hotelu Allvet, na adrese Drnovice č.p. 115, který byl doručen Společnosti dne 7. 5. 2019:

Představenstvo Společnosti nesouhlasí s obdrženým protinávrhem akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k bodu 5 a 8 pořadu jednání valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 30. května 2019. Předložený protinávrh akcionáře obsahuje návrh na rozdělení zisku za rok 2018, s tím, že část zisku by měla být vyplacena jako podíl na zisku akcionářům Společnosti. 

Důvodem nesouhlasu představenstva s výše uvedeným protinávrhem jsou skutečnosti uvedené v pozvánce na valnou hromadu. V odůvodnění návrhu usnesení předloženého představenstvem je uvedeno, že v souladu s příslušnými ustanoveními stanov představenstvo navrhuje, aby byla část dosaženého zisku Společnosti převedena do rezervního fondu Společnosti a část převedena do sociálního fondu. Pokud jde o příděl do fondu rozvoje vlastního kapitálu, návrh představenstva vyplývá ze skutečnosti, že Společnost v letech 2002 až 2018 přijala dotace v celkové výši 676.974.153,04 Kč na 12 projektů, což je částka odpovídající cca 73,8 % současné hodnoty základního kapitálu Společnosti. V souladu s právními předpisy přijaté dotace snižují při zařazení do majetku Společnosti vstupní ceny majetku, a tudíž hodnota dotace není součástí hodnot majetku vykázaného v účetní závěrce Společnosti pro „Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku“ (dříve „Odpisy…“) uvedené na řádku E.1. Výkazu zisku a ztráty. Neobsahují tedy „odpisy“ majetku pořízeného z dotací. Jedinou možností reprodukce majetku, jehož vstupní cena je ovlivněna snížením o přijatou dotaci, je přes zdaněný zisk. Představenstvo Společnosti musí s péčí řádného hospodáře zajistit reprodukci i tohoto majetku. Z tohoto důvodu navrhuje představenstvo Společnosti příděl do fondu rozvoje vlastního kapitálu.

Dále představenstvo uvádí, že za výše uvedené roky již bylo ze zisku přiděleno do fondu rozvoje vlastního kapitálu společnosti 159.028.091,70 Kč, a pokud bude valnou hromadou schváleno i rozdělní zisku za rok 2018, tak celkový příděl do tohoto fondu bude činit 174.674.501,98 Kč, tj. cca 25,8 % objemu částky z přijatých dotací.

Za předpokladu nepřijetí dalších dotací a při odhadu dosahování podobných hospodářských výsledků lze předpokládat, že výplata podílu na zisku Společnosti by mohla být realizována nejdříve za cca 6 ‑ 7 let. Představenstvo předpokládá, že by výše podílu na zisku určená k rozdělení akcionářům mohla v prvním roce činit cca 1 mil. Kč, což představuje 5 % z předpokládaného hospodářského výsledku. V dalších letech by se potom mohl podíl na zisku meziročně zvyšovat. Tento postup by měl zajistit dostatečnou reprodukci majetku pořízeného z dotací a současně umožnit výplatu části zisku jako podíl na zisku akcionářům.

Na odůvodnění navrhovaného usnesení uvedeného v pozvánce na valnou hromadu představenstvo Společnosti trvá.

Představenstvo Společnosti