Základní informace jak ušetřit

27.9.2006

Množství dodané vody odběrateli se měří vodoměrem, který je osazen na vodovodní přípojce ve vodoměrné šachtě nebo v nemovitosti a majitel připojené nemovitosti odpovídá za jeho ochranu na vodovodní přípojce. Vodoměr je majetkem společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Proti neoprávněné manipulaci je vodoměr chráněn plombou, za jejíž poškození muže být udělena pokuta.

Poškození vodoměru mohou způsobit extrémně nízké teploty. Proto je nutno prostor, kde je vodoměr osazen chránit proti vniknutí chladného vzduchu zvenčí. Vodoměr je citlivé zařízení, jehož mechanismus je vyroben z plastu vhodného po styk s pitnou vodou do teploty cca 40 oC. Teplá nebo horká voda se může do vodoměru dostat při poruše venkovního vodovodu, kdy v důsledku podtlaku v přípojce dojde k nasátí horké vody z ohřívače v nemovitosti a následnému zničení vodoměru. Vzhledem k tomu je nutno upozornit na potřebu udržovat v provozuschopném stavu bezpečnostní a zpětné ventily na vodovodní instalaci v připojené nemovitosti.

Omezení spotřeby vody v domácnosti.
Kontrolujte, zda:
• neprokapává voda na vodovodních bateriích (u kohoutků a neprosakuje na ventilech)
• neprotéká splachovač WC
Na pohled neprotékající splachovač WC může prokazovat netěsnost. Tuto netěsnost můžeme zjisti pomocí útržku papíru, který položíme na hladinu ve WC a pozorujeme, zda-li se nepohybuje. Pohybující se papír prokazuje, že WC nepatrně protéká.

Co je dobré vědět:
• kde je u Vás umístěno měřící zařízení – vodoměr
• kde je u Vás umístěn hlavní uzávěr vody
• kudy u Vás doma vedou rozvody studené a teplé vody, případně i odpady
• provádějte kontrolu, zda někde neuvidíte vlhké skvrny nebo v odpadech neuslyšíte protékat vodu z Vaší domácnosti
• při trvale neobydlené nemovitosti (domácnosti) doporučujeme uzavřít přívod vody
• pravidelně si kontrolujte vodoměr, zda-li není poškozen
• zabezpečte dobrý přístup k vodoměru a udržujte kolem něj pořádek
• pravidelně si kontrolujte spotřebu vody na vodoměru (viz. obrázek č.1)
• chcete-li se dovědět jestli Vám někde neuniká voda, je nutno předem zajistit, aby v domácnosti v tuto chvilku nikdo nepouštěl vodu a nesplachoval WC
Informace si můžete také stáhnout v přiloženém souboru.