Právní předpisy

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

1.7.2017

Státní správu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých souvisejících zákonů (vodní zákon) vykonávají vodoprávní úřady a Česká inspekce životního prostředí. Ústředním vodoprávním úřadem je podle vodního zákona Ministerstvo zemědělství ČR. Vodoprávními úřady jsou ministerstva, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a újezdní úřady.
Přikládáme znění platné od 1. 7. 2017.

Jak je to se septiky a domovními čistírnami?

24.3.2007

Na rozdíl od informací, které se objevily v některých českých médiích, ve skutečnosti k 1. 1. 2008 nikomu nevzniká nová povinnost mít povolení k vypouštění odpadních vod.


Na rozdíl od informací, které se objevily v některých českých médiích, ve skutečnosti k 1. 1. 2008 nikomu nevzniká nová povinnost mít povolení k vypouštění odpadních vod. Nevzniká ani nová povinnost mít schválený „moderní septik“ nebo domovní čistírnu odpadních vod, tuto povinnost vodní zákon ani žádný jiný zákon občanům nově neukládá a tato povinnost nevyplývá pro občany ani z žádných právních předpisů EU.


Jak jsme uvedli již opakovaně, k 1. 1. 2008 pouze zanikají povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31. 12. 2001, tzn. povolení vydaná podle dříve platných právních předpisů – vodního zákona č. 138/1973 Sb. či zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství. Povolení vydaná, resp. pravomocná po 1. 1. 2002, platí i nadále.


Zánik platnosti povolení k odběru povrchových a podzemních vod a vypouštění odpadních vod do povrchových a podzemních vod k datu 1.1.2008

1.3.2007

Úvodem je třeba uvést, že zákon č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) upravuje veškerá práva k povrchovým a podzemním vodám, mezi které patří i nezbytná povolení k odběrům podzemních nebo povrchových vod a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Tato povolení k „odběrům“ a „vypouštění“ (nazývaná v terminologii vodního práva „nakládáním s vodami“) byla v minulosti vydávána podle předpisů, které problematiku oprávnění k odběrům podzemní a povrchové vody a vypouštění odpadních vod řešily principielně jiným způsobem a neodpovídaly pravidlům přijatým Českou republikou se vstupem do Evropské unie a bylo proto zapotřebí systém vydaných povolení sjednotit.
 

Podle ustanovení článku II bodu 2 zákona č.20/2004 Sb., kterým se mění zákon č 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), zaniká platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod, s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31.12.2001, nejpozději dnem 1.1.2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou byla udělena, je-li tato doba kratší.