Vlastnosti a význam ukazatelů rozboru vody

Escherichia coli

Escherichia coli je druh bakterie, která se vyskytuje v trávicím traktu lidí a zvířat. V pitné vodě se vyskytovat nesmí (0KTJ/100ml). Její přítomnost ve vodě indikuje čerstvé fekální znečištění a tedy i možnost střevních infekčních onemocnění.

Koliformní bakterie

Koliformní bakterie jsou skupinou bakterií, které se vyskytují v trávicím traktu lidí a zvířat, ale také v půdě. V pitné vodě se vyskytovat nesmí (0KTJ/100ml). Jejich přítomnost ve vodě indikuje možné fekální znečištění nebo závady v úpravě a dezinfekci vody.

Intestinální enterokoky

Enterokoky jsou skupinou odolnějších bakterií, které většinou pocházejí z trávicího traktu lidí a zvířat. V pitné vodě se vyskytovat nesmí (0KTJ/100ml). Jejich přítomnost ve vodě indikuje možné fekální znečištění nebo závady v úpravě a dezinfekci vody.

Počty kolonií při 36°C a počty kolonií při 22°C

Počty kolonií při 36°C nebo 22°C jsou indikátorem mikrobiologického oživení pitné vody. Neposkytují žádný přímý důkaz o přítomnosti choroboplodných zárodků a jejich zvýšená hodnota ve vodě sama o sobě není bezprostředně spojena s ohrožením lidského zdraví. Nejedná se tedy o ukazatel primárně zdravotní, ale provozní. Jejich náhlý nárůst může znamenat varování před kontaminací jinými, závažnějšími mikroorganismy.

Teplota

Optimální teplota z hlediska technologických, zdravotních i chuťových vlastností vody je 8 – 12 °C.

pH

Hodnota pH vyjadřuje stupeň kyselosti nebo zásaditosti vody. Přípustné rozmezí je 6,5 - 9,5. Při nižším pH je voda agresivní a rozrušuje materiály potrubí, při vyšším pH je snížena účinnost dezinfekce vody.

KNK 4,5

Kyselinová neutralizační kapacita, dříve CELKOVÁ ALKALITA.

ZNK 8,3

Zásadová neutralizační kapacita, dříve CELKOVÁ ACIDITA.

Konduktivita

Konduktivita (vodivost) vody vyjadřuje koncentraci iontově rozpuštěných látek a ukazuje na celkovou mineralizaci vody. Limitní hodnota konduktivity činí 125 mS/m.

Zákal

Zákal je způsoben jemně rozptýlenými částicemi ve vodě (jílové minerály, vyloučené železo a mangan, bakterie apod.). Limitní hodnota zákalu činí 5 ZFn. Její překročení může zhoršit vzhledové a chuťové vlastnosti vody a snížit účinnost dezinfekce vody.  

Barva

Pitná voda má být bezbarvá. Limitní hodnota barvy činí 20 mg Pt/l. Její překročení může být způsobeno např. přítomností huminových látek nebo barevných sloučenin kovů, jako jsou železo a mangan. Mléčné zabarvení vody způsobuje vzduch rozpuštěný ve vodě.

Chlór

Chlór popř. chlornan sodný se používá pro zajištění zdravotní nezávadnosti dodávané pitné vody. Limitní hodnota obsahu volného chlóru v pitné vodě činí 0,3 mg/l.

CHSK-Mn

Chemická spotřeba kyslíku manganistanem draselným vyjadřuje přítomnost organických látek ve vodě. Limitní hodnota CHSK-Mn činí 3 mg/l. Organické znečištění vody může být přírodního původu (výluhy z organicky bohatých zemin, z lesa, z rašelinišť apod.) nebo umělého původu (hnojení). Při překročení tohoto parametru by mělo být provedeno vyčištění studny a následná dezinfekce.

Železo (Fe)

Železo se ve vodě vyskytuje běžně, vyšší obsah bývá v podzemních a kyselejších vodách. Může mít také původ v korozi vodovodního potrubí. Limitní hodnota obsahu železa činí 0,2 mg/l. Její překročení je ze zdravotního hlediska neškodné, může však zhoršit chuťové vlastnosti vody a způsobit nežádoucí zbarvení prádla při praní.

Mangan (Mn)

Mangan ve vodě často doprovází zvýšený obsah železa. Limitní hodnota obsahu manganu činí 0,05 mg/l. Její překročení může být opět příčinou zhoršených chuťových vlastností vody a barvení prádla. Zdravotní riziko může nastat až při dlouhodobém překračování hodnoty 0,5 mg/l.

Amonné ionty (NH4+)

Amonné ionty jsou produktem rozkladu dusíkatých organických látek. Limitní hodnota obsahu amonných iontů činí 0,5 mg/l. Její překročení může spolu se zvýšenou hodnotou CHSK a zvýšeným obsahem dusitanů signalizovat čerstvé fekální znečištění. Vyšší koncentrace amonných iontů snižuje účinnost dezinfekce vody.

Dusičnany (NO3-)

Dusičnany jsou konečným produktem rozkladu dusíkatých organických látek. Jejich hlavním zdrojem jsou zemědělská hnojiva a odpadní vody. Limitní hodnota obsahu dusičnanů činí 50 mg/l.

Dusičnany jsou nepřímo toxické, protože se ve střevním traktu bakteriální činností redukují na dusitany, které způsobují alimentární methemoglobinemii (dusitany se vážou na krevní hemoglobin za vzniku methemoglobinu, čímž dochází k vnitřnímu dušení). Překročení limitní hodnoty je nebezpečné zejména pro kojence do 3-4 měsíce věku.

Dusitany (NO2-)

Dusitany se obvykle vyskytují ve vodě s nedostatkem kyslíku, kde vznikají redukcí dusičnanů. Limitní hodnota obsahu dusitanů činí 0,5 mg/l. Dusitany způsobují alimentární methemoglobinemii (viz. dusičnany). Dalším zdravotním rizikem dusitanů je jejich přeměna na tzv. nitrosaminy, které jsou podezřelé z karcinogenního účinku.

Tvrdost vody (Ca + Mg)

Tvrdost vody je způsobena převážně dvojmocnými kationty vápníku a hořčíku a jako jejich suma se také vyjadřuje. Jednotkou tvrdosti vody je mmol/l. Pro přepočet platí: 1 mmol/l = 5,6 °N. Limitní hodnoty tvrdosti vody legislativa neupravuje, doporučená hodnota činí 2 – 3,5 mmol/l.

Vápník se spolu s hořčíkem dostávají do podzemních vod rozpouštěním minerálů z horninového podloží. Jsou významné pro chuťové vlastnosti vody. Optimální obsah vápníku v pitné vodě je 80 mg/l, optimální obsah hořčíku v pitné vodě je 30 mg/l.

Stupnice tvrdosti vody

velmi měkká 0 – 0,70 mmol/l
měkká 0,7 – 1,25 mmol/l
středně tvrdá 1,26 – 2,50 mmol/l
tvrdá 2,51 – 3,75 mmol/l
velmi tvrdá > 3,75 mmol/l