• Info o průbězích v síti. iGIS.Web
  • Navštivte náš e-shop
  • Hlášení o stavu vodoměru
  • Info o plánovaných odstávkách a poruchách

Co dělat když chci...

Žádost o vystavení dobropisu za vodu dodanou vodovodem a zčásti spotřebovanou bez vypuštění do kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen „žádost o snížení stočného“)

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVaK“) stanoví, že pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace shodné množství vody, které odebral z vodovodu (§ 19 odst. 5 ZVaK).

Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených provozovatelem, pokud se předem provozovatel s odběratelem nedohodli jinak.

Podle příslušných ustanovení ZVaK může měřit množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace odběratel svým měřicím zařízením pouze, jestliže to stanoví kanalizační řád. Náklady na pořízení, úřední ověřování, zajištění trvalé funkčnosti a správnosti měřícího zařízení, které je umísťováno na kanalizační přípojce před vtokem do kanalizace pro veřejnou potřebu, by v takovém případě nesl v plném rozsahu ze zákona odběratel (§ 19 odst. 1 ZVaK). Vzhledem k vysokým pořizovacím a provozním nákladům není tento způsob měření množství vypouštěných odpadních vod naší společností uplatňován (viz platná znění kanalizačních řádů).

Formulář pro podání této žádosti, ve kterém odběratel vyplní údaje nezbytné k posouzení jeho žádosti, je k dispozici v příloze tohoto článku a v sekci „Ke stažení“. Pokud odběratel nevyužije tento formulář, je povinen ve své žádosti uvést všechny skutečnosti, které jsou významné pro správné a úplné posouzení žádosti, včetně odborného výpočtu podle technických propočtů, který bude následně ověřen provozovatelem.

Reklamační řád platný od 1. 1. 2018

V příloze článku naleznete reklamační řád platný od 1. 1. 2018 včetně reklamačního protokolu.

Dotační program "Dešťovka" - máte všechny informace?

Dovolujeme si Vás upozornit na několik odkazů na články, které se zabývají aktuálním tématem, a to dotačním programem MŽP a SFŽP ČR "Dešťovka".

Velice zajímavý článek z 5. září 2017 ke stažení na http://www.sovak.cz/clanky/destovka-rizika-spojena-s-vyuzivanim-srazkovychrecyklovanych-vod-v-domacnostech-a-jinych-pobytovych-prostorach (přikládáme i v PDF příloze na konci tohoto článku).

Další zajímavé články uvedené na stránkách oborového sdružení:

http://www.sovak.cz/clanky/sovak-cr-k-dotacnimu-programu-mzp-a-sfzp-cr-destovka

http://www.sovak.cz/clanky/kvalita-srazkovych-vod 

Akce "Čistá studna 2017"

Používáte vodu ze studny a nejste si jistí, jestli je v pořádku? Nechte si ji zkontrolovat! 

Voda v soukromých studnách nepodléhá žádné pravidelné kontrole a je pouze na jejím majiteli, aby se o vodu v ní staral.

Zkušenosti z minulého roku byly dosti alarmující!

V rámci akce „Čistá studna 2016“ naše společnost provedla celkem 133 rozborů vybraných chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody, které jsou zpravidla u individuálních zdrojů nejčastěji překračovány. Vyhodnocením mikrobiologické části rozborů vyhovělo pouze 23 vzorků, tj. 17,29 % a vyhodnocením chemické části rozborů vyhovělo pouze 26 vzorků, tj. 19,55 %. Při komplexním pohledu na rozbor jako výsledek kvality vody, tzn. zohlednění mikrobiologické i chemické části rozborů, vyhovělo pouze 6 vzorků, tj. 4,51 %.

Na koho se obrátit s provozním problémem...

V případě, že nevíte na koho se obrátit s provozním problémem, je v příloze k tomuto článku připojen přehled příslušnosti jednotlivých obcí k provozním střediskům společnosti včetně telefonních čísel. Případně můžete dále využít sekce "kontakty" a "kde nás najdete", kde jsou uvedeny e-mailové adresy a mapy k nalezení umístnění středisek.

Uzavření nové smlouvy, protokol o změně na odběrném místě

Vážení odběratelé, změnu vlastnictví k nemovitosti, která je napojena na vodovod nebo kanalizaci provozovanou naší společností, sdělte prostřednictvím vyplněného "Protokolu o změně na odběrném místě" (viz příloha). Údaje, které v něm uvedete, budou podkladem pro novou smlouvu na dodávku vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod s novým odběratelem uvedeným v katastru nemovitostí (vzor smlouvy viz příloha).

Smlouvu je možné uzavřít na zákaznickém centru v sídle společnosti Vyškov, Brněnská 410/13 v pondělí až čtvrtek v době 7,00 – 16,00 hod. a v pátek v době 7,00 – 12,00 hod.

Konkrétní termín Vaší návštěvy můžete dohodnout předem na telefonním čísle 517 324 930 nebo na e-mailu info [at] vakvyskov [dot] cz.

 

Akce "Čistá studna 2016"

Používáte vodu ze studny a nejste si jistí, jestli je v pořádku? Nechte si ji zkontrolovat!

Voda v soukromých studnách nepodléhá žádné pravidelné kontrole a je pouze na jejím majiteli, aby se o vodu v ní staral.

Jak správně postupovat? Je potřeba si nechat provést rozbor vody.

Platíte zálohy? Faktura Vás nezaskočí

Fakturu obdrženou od naší společnosti lze uhradit přiloženou složenkou na jakékoliv pobočce České pošty nebo je možné údaje uvedené na faktuře použít pro bezhotovostní úhradu v internetovém nebo mobilním bankovnictví.

Platba faktury za vodu se nemusí stát „noční můrou“, která zatíží domácí rozpočet dvakrát do roka. Je možné tyto dopady zmírnit využitím možnosti platit zálohy.

Zálohy převodem z účtu i SIPO

Před rokem bylo možné provádět úhradu záloh pouze prostřednictvím trvalého příkazu z Vašeho běžného účtu. Na základě jeho zřízení jste měsíčně zasílali zvolenou částku, která byla při fakturaci započtena na úhradu faktury.

Platby záloh prostřednictvím SIPO od 1. 5. 2012

Vážení odběratelé,
Dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 5. 2012 je možné platit zálohy na vodné a stočné prostřednictvím SIPO.

Máte-li zájem o tento způsob úhrady, kontaktujte zaměstnance našeho zákaznického centra nejlépe na e-mailu info [at] vakvyskov [dot] cz nebo na telefonu 517 324 930 a sdělte jim Váš zájem spolu s Vaším spojovacím číslem SIPO, odběrným místem (adresou nemovitosti), ke kterému se budou zálohy vztahovat a číslem Vašeho běžného účtu, na který bude po provedené fakturaci a v případě vzniku přeplatku, tento vrácen. Bez uvedení čísla účtu pro vrácení přeplatku nemůže být Dohoda uzavřena.

Na základě sdělení všech výše uvedených údajů Vám bude zaslána ve dvou vyhotoveních Dohoda o úhradě záloh na vodné a stočné prostřednictvím SIPO (dále jen Dohoda).

Po podpisu této Dohody nám jedno podepsané vyhotovení vraťte zpět na naši adresu. Dohodu je možné donést i osobně na Zákaznické centrum naší společnosti, a to v pondělí až čtvrtek od 6.30 do 16.00 hod., v pátek od 6.30 do 14.00 hod.

Objednání stavebních a montážních prací

Přiložený formulář můžete využít k objednání stavebních a montážních prací, jejichž poskytnutí požadujete od naší společnosti.

Syndikovat obsah