Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

je společností provozující vodovody a kanalizace s čistírnami odpadních vod na území okresu Vyškov, včetně dalších služeb s vodním hospodářstvím spojených.

Historie této činnosti sahá na okresu Vyškov do roku 1932, kdy byl uveden do provozu vodovod ve Slavkově u Brna, města známého mimo jiné „bitvou tří císařů“ v roce 1805. Následně v roce 1935 byl zprovozněn vodovod ve městě Vyškov. V obou případech předcházelo letité úsilí o vodovod, vyvolané nefunkčností starých zámeckých vodovodů a celkově špatnými hygienickými poměry ve městech.

V roce 1955 přebírá správu vodovodů krajská organizace „Zásobování vodou a kanalizace v Brně“ (ZVAK) a v roce 1960, současně s novou územní organizací státu, vzniká Okresní vodohospodářská správa Vyškov (OVHS). Po dobu existence OVHS dochází ke kvalitativním i kvantitativním změnám v úrovni provozu a organizace vodního hospodářství okresu. Je zahájena výstavba vodárenské nádrže Opatovice, skupinového vodovodu Vyškov a čistíren odpadních vod.

K 1.1.1977 vzniká státní hospodářská organizace „Jihomoravské vodovody a kanalizace Brno“ s odštěpným závodem Vyškov. Smyslem sjednocení měla být myšlenka lepšího metodického vedení na úrovni kraje se zvyšováním odborné úrovně. Podařilo se to částečně a na úrovni odpovídající dané době.

Po politickém převratu v roce 1989 se dostává podnik JmVaK Brno do druhé vlny privatizace a na základě privatizačního projektu předloženého městem Vyškov a dalšími městy a obcemi okresu vzniká od 1.12.1993 Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Společnost je smíšená, v jejím majetku je tedy infrastrukturní i provozní majetek. Spravováno celkem, v majetku společnosti i smluvně je 676 km vodovodních sítí, 17 pramenišť, 6 úpraven vody, 308 km kanalizačních sítí, 12 čistíren odpadních vod a 35 kanalizačních čerpacích stanic.