Snížit stočné

Žádost o vystavení dobropisu za vodu dodanou vodovodem a zčásti spotřebovanou bez vypuštění do kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen „žádost o snížení stočného“)

28.2.2018

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVaK“) stanoví, že pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace shodné množství vody, které odebral z vodovodu (§ 19 odst. 5 ZVaK).

Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených provozovatelem, pokud se předem provozovatel s odběratelem nedohodli jinak.

Podle příslušných ustanovení ZVaK může měřit množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace odběratel svým měřicím zařízením pouze, jestliže to stanoví kanalizační řád. Náklady na pořízení, úřední ověřování, zajištění trvalé funkčnosti a správnosti měřícího zařízení, které je umísťováno na kanalizační přípojce před vtokem do kanalizace pro veřejnou potřebu, by v takovém případě nesl v plném rozsahu ze zákona odběratel (§ 19 odst. 1 ZVaK). Vzhledem k vysokým pořizovacím a provozním nákladům není tento způsob měření množství vypouštěných odpadních vod naší společností uplatňován (viz platná znění kanalizačních řádů).

Formulář pro podání této žádosti, ve kterém odběratel vyplní údaje nezbytné k posouzení jeho žádosti, je k dispozici v příloze tohoto článku a v sekci „Ke stažení“. Pokud odběratel nevyužije tento formulář, je povinen ve své žádosti uvést všechny skutečnosti, které jsou významné pro správné a úplné posouzení žádosti, včetně odborného výpočtu podle technických propočtů, který bude následně ověřen provozovatelem.