• Info o průbězích v síti. iGIS.Web
  • Navštivte náš e-shop
  • Hlášení o stavu vodoměru
  • Info o plánovaných odstávkách a poruchách

Nabídka odkupu akcií společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Vážení akcionáři,

valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, IČ0: 49454587 (dále jen „Společnost“) konaná dne 30. 5. 2019 přijala rozhodnutí, kterým bylo schváleno nabytí vlastních akcií Společnosti, a to všech kmenových akcií Společnosti na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč. Důvodem tohoto kroku je umožnit akcionářům, kteří vlastní akcie Společnosti na majitele v zaknihované podobě a kteří již nechtějí za stávající akcionářské struktury a strategických a investičních záměrů Společnosti zůstat nadále akcionáři Společnosti, aby mohli své akcie, které nejsou veřejně obchodovány, prodat Společnosti s tím, že doba, po kterou může Společnost na základě tohoto pověření akcie nabývat, byla rozhodnutím valné hromady Společnosti stanovena do 31. 3. 2020. Současně valná hromada schválila vytvoření, resp. naplnění zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie. Představenstvo Společnosti v souladu se shora uvedeným rozhodnutím valné hromady přijalo dne 23. 7. 2019 rozhodnutí, kterým byla stanovena cena, za kterou bude Společnost akcie nabývat, ve výši 410 Kč a kterým byly schváleny rovněž další podmínky realizace výkupu akcií. Společnost disponuje finančními prostředky na výkup všech shora uvedených akcií. Příslušnou evidenci dotčené emise kmenových akcií Společnosti na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč vede pro Společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „CDCP“).

S ohledem na shora uvedené skutečnosti tímto Společnost nabízí všem akcionářům, kteří vlastní akcie Společnosti na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, možnost odkupu těchto akcií Společnosti, které by od nich jako prodávajících nabyla Společnost jako kupující, a to v souladu s níže uvedenými podmínkami, resp. níže uvedeným postupem:

Krev a vodu nenahradíš! A to nás spojuje.

Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. má své hlavní poslání, kterým je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Společnost aktuálně provozuje cca 635 km vodovodní sítě; vodu odebírá z přehradní nádrže Opatovice a dalších 17 pramenišť. Tuto surovou nebo podzemní vodu upravuje na šesti úpravnách vody, kde vyrobí více než 3.721 tis. m3 pitné vody. Dále společnost provozuje přibližně 305 km kanalizační sítě, 12 čistíren odpadních vod a 35 kanalizačních čerpacích stanic. V minulém roce vyčistila odpadní vodu v objemu více než 4.155 m3.

Voda je pro život člověka nejdůležitější a nelze ji ničím nahradit! Člověk vydrží bez vody maximálně čtyři dny!

Naše společnost si uvědomuje, že je zde ještě jedna velice cenná a nenahraditelná tekutina – a tou je krev. 

Zaměstnanci společnosti jsou aktivními dárci krve – v letech 2003 až 2018 absolvovali 527 odběrů krve, při kterých darovali 237 litrů této nenahraditelné tekutiny. I z tohoto důvodu se společnost začala více zajímat o prostředí a podmínky, které jsou pro dárce v Nemocnici Vyškov vytvořeny.

Běháme srdcem 2019

V pátek 10. května 2019 pořádalo Gymnázium a SOŠZE Vyškov a Město Vyškov 6. ročník charitativního běhu pro onkologicky nemocné děti. Jednalo se o štafetový běh pro tříčlenná družstva na oválu stadionu sportovního areálu ve Vyškově. Vítěz hodinového závod nebyl podstatný. Každého běžce podporoval jeho sponzor a celý výtěžek byl určen Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek www.krtek-nf.cz při fakultní dětské nemocnici Brno - Černá Pole.

Děkujeme našim zaměstnancům, kteří nás reprezentovali. Společně s dalšími závodníky jsme si všichni užili prosluněné sportovní odpoledne. Jsme rádi, že jsme se akce zúčastnili, a jako jedni z mnoha jsme mohli přispět k celkovému výtěžku akce - viz http://www.gykovy.cz/cs/obsah/behali-jsme-srdcem-s-uctou-ke-zdravi-s-pokorou-k-nemoci-2019

Syndikovat obsah