• Info o průbězích v síti. iGIS.Web
  • Navštivte náš e-shop
  • Hlášení o stavu vodoměru
  • Info o plánovaných odstávkách a poruchách

Valná hromada společnosti 25. 5. 2018

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., IČO: 49454587, se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, svolává valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 25. 5. 2018 od 10,00 hodin v zasedací místnosti konferenčního centra hotelu Allvet, na adrese Drnovice č.p. 115.

V příloze tohoto článku je přiložena pozvánka na valnou hromadu a výroční zpráva za rok 2017, která obsahuje:

- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017

- řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2017 s návrhem na rozdělení zisku

- zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2017

zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a o ověření výroční zprávy k 31. 12. 2017.

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v příloze předkládáme "Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce". 

Ceník prací a služeb platný od 1. 4. 2018

V příloze článku naleznete ceník prací a služeb platný od 1. 4. 2018.

Syndikovat obsah