Ochrana oznamovatelů podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění

18.12.2023

Ochrana oznamovatelů je komplexně upravena zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, v platném znění, a zákonem č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů, v platném znění.

Oznámením se rozumí ústní či písemné podání fyzické osoby – oznamovatele, který vykonával nebo vykonává pro společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. práci nebo jinou obdobnou činnost nebo s ní byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., a které

• má znaky trestného činu,
• má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
• porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
• porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie ve oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.
Oznámení lze učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. k rukám příslušné osoby s tím, že těmito osobami byly v rámci společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. určeny paní Ing. Alena Hanulíková a paní Iveta Lefnerová, a to následujícími způsoby:

• písemně na e-mail: oznamovatel [at] vakvyskov.cz (Ing.Alena Hanulíková) a/nebo oznamovatel1 [at] vakvyskov.cz (Iveta Lefnerová),
• písemně v zalepené obálce k rukám příslušné osoby na adresu Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, přičemž na obálce musí být uvedeno „NEOTEVÍRAT – WHISTLEBLOWING“,
• ústně na telefonní číslo: Ing. Alena Hanulíková 517 324 953, 724 910 851 a/nebo Iveta Lefnerová 517 324 939, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hod.,
• ústně prostřednictvím oznamovatelem vyžádané osobní schůzky s příslušnou osobou, která se uskuteční v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o ni oznamovatel požádal.

Oznámení lze rovněž učinit Ministerstvu spravedlnosti způsobem uveřejněným na jeho internetových stránkách: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně oznamovatelů.
Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, ochrana před odvetnými opatřeními podle zákona o ochraně oznamovatelů nenáleží. Podáním vědomě nepravdivého oznámení se oznamovatel dopustí přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.