Nabídka odkupu akcií společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

17.6.2024

Vážení akcionáři, valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, IČ0: 49454587 (dále jen „Společnost“) konaná dne 30. 5. 2024 přijala mimo jiné rozhodnutí, kterým bylo schváleno nabytí vlastních akcií Společnosti, a to 11.484 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč. Důvodem tohoto kroku je umožnit opětovně akcionářům, kteří vlastní akcie Společnosti na majitele v zaknihované podobě a kteří již nechtějí za stávající akcionářské struktury a strategických a investičních záměrů Společnosti zůstat nadále akcionáři Společnosti, aby mohli své akcie, které nejsou veřejně obchodovány, prodat Společnosti s tím, že doba, po kterou může Společnost na základě tohoto pověření akcie nabývat, byla rozhodnutím valné hromady Společnosti stanovena do 30. 11. 2024. Současně valná hromada schválila vytvoření, resp. naplnění zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie. Představenstvo Společnosti v souladu se shora uvedeným rozhodnutím valné hromady přijalo dne 30. 5. 2024 rozhodnutí, kterým byla stanovena cena, za kterou bude Společnost akcie nabývat, ve výši 850 Kč a kterým byly schváleny rovněž další podmínky realizace výkupu akcií. Společnost disponuje finančními prostředky na výkup všech shora uvedených akcií.

Příslušnou evidenci dotčené emise kmenových akcií Společnosti na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč vede pro Společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „CDCP“).

S ohledem na shora uvedené skutečnosti tímto Společnost nabízí všem akcionářům, kteří vlastní akcie Společnosti na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, možnost odkupu těchto akcií Společnosti, které by od nich jako prodávajících nabyla Společnost jako kupující, a to v souladu s níže uvedenými podmínkami, resp. jednou z níže uvedených variant postupu (dle zvoleného postupu akcionář vyplní příslušný formulář Potvrzení zájmu o prodej akcií společnosti):

I. Postup odkupu akcií s využitím plné moci (doporučený způsob)

 1. Na základě zkušeností z dřívější doby doporučuje Společnost zvolit tento postup, jelikož zásadním způsobem zjednoduší proces odkupu akcií a významně zkrátí dobu potřebnou pro vyřízení všech formálních náležitostí ze strany akcionáře a současně ušetří i jeho čas. Pokud se akcionář rozhodne pro tento postup, je nutné, aby udělil speciální plnou moc zmocněncům, kterými by byli Ing. Jiří Piňos, ředitel Společnosti a Ing. Zdeněk Procházka, LL.M., ekonomický náměstek Společnosti, a to ke všem jednáním a úkonům souvisejícím s procesem odkupu akcií akcionáře. Po obdržení sdělení o zájmu akcionáře o prodej akcií Společnost připraví a následně zašle akcionáři plnou moc, která bude sloužit k realizaci veškerých navazujících úkonů (dále jen „Plná moc“), tuto následně akcionář podepíše s úředně ověřeným podpisem a vrátí ji zpět Společnosti. V takovém případě lze předpokládat, že k realizaci celého procesu odkupu akcií včetně vyplacení kupní ceny na účet akcionáře dojde nejpozději do 60 dnů po obdržení Plné moci.

Po obdržení Plné moci Společnost na jejím základě provede následující právní jednání a faktické kroky:

 • zřízení příslušného majetkového účtu u České spořitelny, a.s., jako účastníka CDCP, na který budou za účelem realizace prodeje převedeny akcie akcionáře z tzv. nezařazené evidence,
 • zřízení souvisejícího běžného účtu u České spořitelny, a.s., který bude sloužit k úhradám poplatků souvisejících s majetkovým účtem,
 • uzavření smlouvy o převodu akcií (dále jen „Smlouva“), ve které bude ujednáno, že kupní cena za prodej každé z akcií činí 850 Kč; Společnost jako kupující za akcionáře České spořitelně, a.s. uhradí poplatky, které jdou k jeho tíži jako prodávajícího (aktuální výše všech těchto poplatků dle sazebníku ČS, a.s. činí celkem 150 Kč); do 60 dnů po obdržení Plné moci s úředně ověřeným podpisem Společnost akcionáři uhradí celkovou kupní cenu odpovídající počtu prodávaných akcií poníženou o shora uvedené poplatky, a to bezhotovostně na jeho účet uvedený v Plné moci, ledaže by v uvedené lhůtě nedošlo na základě pokynu k převodu akcií (viz dále) k připsání převáděných akcií na majetkový účet Společnosti z důvodu na straně akcionáře. Smlouva bude jinak obsahovat obvyklé náležitosti (vzor smlouvy bude akcionáři zaslán spolu s Plnou mocí),
 • po uzavření Smlouvy podání pokynu u České spořitelny, a.s. (účastníka CDCP, u kterého bude mít akcionář zřízen majetkový účet) za účelem uskutečnění převodu akcií ve prospěch Společnosti,
 • zrušení příslušného majetkového a souvisejícího běžného účtu u České spořitelny, a.s., a to v případě, že předmětem převodu budou veškeré akcionářem vlastněné akcie emitované společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.; to neplatí v případě, že po převodu akcií na majetkový účet Společnosti budou na majetkovém účtu akcionáře evidovány nějaké další akcie emitované společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. (tzn. dle pokynu akcionáře nedojde k prodeji všech akcií Společnosti, ale pouze jejich části). V takovém případě nemůže být majetkový ani běžný účet akcionáře zrušen s tím, že další jejich správu a obhospodařování si bude do budoucna na vlastní náklady zajišťovat akcionář sám,
 • do 60 dnů po převodu akcií zaslání Smlouvy, smluv týkajících se majetkového a běžného účtu a výpisů z těchto účtů, a to doporučenou poštou na adresu akcionáře.

II. Postup odkupu akcií bez využití plné moci

 1. pokud se akcionář rozhodne pro tento postup, podmínkou pro uzavření smlouvy o převodu akcií je, aby si akcionář zřídil příslušný majetkový účet u účastníka CDCP (většina bank nebo jiný obchodník s cennými papíry, aktuální seznam účastníků CDCP je zveřejněn na https://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku), na který budou za účelem realizace prodeje převedeny jeho akcie z tzv. nezařazené evidence. V případě, že akcie akcionáře jsou evidovány v tzv. nezařazené evidenci, sděluje Společnost tímto pro účely zřízení majetkového účtu u účastníka CDCP následující potřebné údaje:
  • Id.č.emitenta                0049454587
  • Název emitenta           Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
  • Označení emise           CZ0009061958
  • Zkrácený název            VOD.A KAN.VYŠKOV
  • Číslo evidence              3000001
  • Název evidence           Evidence Centrálního depozitáře

Informaci o tom, u kterého účastníka CDCP již má akcionář zřízen majetkový účet, a číslo tohoto účtu zašle akcionář Společnosti současně se sdělením, že má o prodej akcií zájem,

 1. po obdržení sdělení o zájmu akcionáře o prodej jeho akcií Společnost připraví a následně zašle akcionáři konkrétní návrh smlouvy o převodu akcií (dále jen „Smlouva 2“), kterou po obdržení akcionář podepíše ve dvou vyhotoveních s tím, že jedno vyhotovení určené pro Společnost je třeba podepsat s úředně ověřeným podpisem; následně obě vyhotovení Smlouvy 2 akcionář vrátí zpět k podpisu Společnosti,
 1. kupní cena za prodej každé z akcií bude činit 850 Kč s tím, že celkovou kupní cenu odpovídající počtu prodávaných akcií Společnost akcionáři uhradí na jeho účet uvedený ve Smlouvě 2, a to bezhotovostně do 30 dnů po připsání převáděných akcií na majetkový účet Společnosti a doložení potvrzení o převodu akcií na majetkový účet Společnosti, nebude-li mezi Společností a akcionářem dohodnuto jinak; Smlouva 2 bude jinak obsahovat obvyklé náležitosti,
 1. poté, co Společnost od akcionáře obdrží podepsaná obě vyhotovení Smlouvy 2, podepíše obě vyhotovení Smlouvy 2 rovněž osoba oprávněná jednat za Společnost s tím, že jedno vyhotovení Smlouvy 2 Společnost zašle nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy akcionářem podepsaná vyhotovení Smlouvy 2 obdrží, zpět doporučenou poštou na adresu akcionáře,
 1. po uzavření Smlouvy 2 oba její účastníci podají u účastníka CDCP, u kterého mají zřízen majetkový účet, příslušnou instrukci za účelem uskutečnění převodu akcií ve prospěch Společnosti; akcionář jako prodávající bude tedy povinen poskytnout Společnosti jako kupujícímu veškerou nezbytnou součinnost k převodu akcií na majetkový účet Společnosti a Společnost bude povinna poskytnout nezbytnou součinnost s přijetím akcií na její majetkový účet.

Jaký je další postup v případě zájmu o prodej akcií?

Pokud máte o prodej Vašich akcií zájem, sdělte prosím tuto skutečnost písemně Společnosti, a to buď dopisem na adresu sídla Společnosti: Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov nebo emailovou zprávou na adresu vykup.akciiatvakvyskov.cz. K tomuto sdělení o Vašem zájmu lze také dle akcionářem zvolené varianty využít jeden z formulářů, publikovaných na webových stránkách Společnosti www.vakvyskov.cz, který akcionář vyplní ve všech částech aktuálními údaji, podepíše a některým ze shora uvedených způsobů doručí Společnosti v termínu do 31. 10. 2024. Pokud akcionář nevyužije příslušný formulář, je nutné, aby sdělil Společnosti veškeré v něm uvedené údaje, a to dle zvolené varianty. Formulář varianty č. I (odkup akcií s využitím plné moci) obsahuje více údajů akcionáře, které jsou však pro uzavření příslušných smluv vyžadovány Českou spořitelnou, a.s.

Pokud budete mít ve výše uvedené záležitosti nějaké dotazy, kontaktujte prosím Společnost na emailové adrese vykup.akciiatvakvyskov.cz nebo případně telefonicky na čísle 721 335 399 (Ing. Zdeněk Procházka, LL.M., ekonomický náměstek).

Ve Vyškově dne 17. 6. 2024

S pozdravem

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Karel Jurka                                                                                        Ing. Jiří Lukášek

předseda představenstva                                                             místopředseda představenstva