Zákaznický portál

30.8.2022

Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. zajišťuje dodávku pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody pro 25.132 odběrných míst. V zájmu zkvalitnění služeb pro naše odběratele společnost v posledních dvou letech intenzivně pracovala na zprovoznění nového zákaznického portálu. Poté, co dodavatelská firma splnila všechny námi stanovené podmínky, jsme zákaznický portál k 1. 8. 2022 zpřístupnili Vám, našim zákazníkům. Naleznete jej na adrese https://mojevoda.vakvyskov.cz/. Údaje potřebné pro registraci naleznete v uzavřené „Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod“ nebo na Vaší poslední faktuře. Doporučujeme číst pokyny jak na úvodní, tak na registrační obrazovce.

Zákaznický portál by měl všem odběratelům umožnit náhled na jejich odběrná místa a vybrané údaje evidované v uzavřené smlouvě (adresní a kontaktní údaje, období fakturace, výše sjednané zálohy a variabilní symbol pro platbu, způsob zasílání dokladů, poskytované služby). Dále je k dispozici přehled záloh a faktur k odběrnému místu včetně detailních údajů (výše zálohy nebo faktury, uhrazená částka, dlužná částka, datum úhrady). Současně je možné daňové doklady ‑ faktury vystavené od září 2016 stahovat ve formátu PDF. Pokud bude odběratel dohledávat nějakou úhradu vztahující se k odběrnému místu, bude moci použít odkaz „Platby k odběrnému místu“. Pod volbou „Historie spotřeby“ nalezne odběratel údaje o datu odečtu vodoměru, výrobním čísle a stavu měřidla, spotřebě, délce odečtového období a způsobu zjištění odečtu. Všechny výše uvedené údaje za každé odběrné místo by měly být odběrateli k dispozici od roku 2010, příp. za kratší dobu, a to v návaznosti na délku trvání jeho smluvního vztahu. V případě, že bude odběratel potřebovat naší společnosti sdělit nějakou změnu (např. změna adresy, telefonu, výše zálohy, či jiného údaje souvisejícího s uzavřenou smlouvou) nebo vznést dotaz, je možnost zadat požadavek přímo v zákaznickém portálu. Odběratel při registraci na zákaznický portál současně odsouhlasí, že bude používat pro příjem daňových dokladů‑faktur v elektronické podobě e-mail, který uvedl u registrace.

Přejeme si, aby zákaznický portál byl přínosem pro naši vzájemnou komunikaci a umožnil Vám přístup k údajům, které jste dosud postrádali.

Ing. Zdeněk Procházka, LL.M., ekonomický náměstek