Co platíme v ceně vodného a stočného?

22.5.2022

Průměrná spotřeba vodného a stočného v domácnostech v České republice na osobu a den za rok 2020 činila 91,1 litrů, tj. 33,2 m3 na osobu a rok. Průměrná cena vodného a stočného v ČR v roce 2020 byla 93,18 Kč/m3, v roce 2021 97,53 Kč/m3. V letošním roce již cena vodného a stočného v mnohých regionech překročila magickou hranici sto korun za metr kubický, tzn. že roční náklad na úhradu vodného a stočného při výše uvedené průměrné spotřebě činí 3.320 Kč na osobu.

Podíváme-li se do historie, tak v roce 2002 byla cena vodného a stočného v naší společnosti 39 Kč/m3 a v roce 2022 je 99,99 Kč/m3. Tento cenový nárůst byl uskutečněn v uplynulých dvaceti letech, byl postupný a zpravidla ovlivněn vnějšími vlivy – inflací, zaváděním nových technologií do jímání, úpravy a distribuce pitné vody a čištění vod odpadních, příp. plněním povinnosti spočívající ve stanoveném meziročním nárůstu cen vodného a stočného vyplývajícího z podmínek přijatých dotací. S ohledem na dnešní rozkolísaný trh s energiemi, kde nejsou výjimkou nárůsty cen z měsíce na měsíc ve výši až pětinásobku původních cen, se náš cenový nárůst ve výše uvedených dvaceti letech najednou jeví zcela v jiném světle.

Ale i přesto je vhodné vědět, co v ceně vodného a stočného vodárně ve Vyškově vlastně platíme.

 

 

Z celkové ceny se cca 45 % používá na obnovu vodohospodářského majetku. Jedná se o položku „Odpisy a prostředky na opravy a obnovu infrastrukturního majetku“ ve výši 32 % a položku „Zisk“ ve výši 13 %. Ptáte se proč Zisk? Společnost v letech 2002 až 2021 přijala dotace v celkové výši 727.768.266,01 Kč na 14 projektů, což je částka odpovídající cca 77,77 % současné hodnoty základního kapitálu společnosti. Přijaté dotace při zařazení do majetku společnosti snižují vstupní ceny tohoto majetku, a tudíž se negenerují následně ani účetní odpisy z částky přijaté dotace. Jedinou možností reprodukce části majetku, jejíž vstupní cena je ovlivněna snížením o přijatou dotaci, je přes zdaněný zisk. Na základě rozhodnutí vlastníků naší společnosti – měst a obcí regionu – neslouží zisk k výplatě dividendy (podílu na zisku pro akcionáře), ale je celý použit jako zdroj prostředků na obnovu tohoto „dotačního“ majetku.

Další zásadní položku ve výši 14 % tvoří platby státu (příp. státním podnikům) v podobě plateb za podzemní a povrchovou vodu, platby za vypouštění odpadních vod z jednotlivých ČOV a DPH ve výši 10 %.

Zbytek ceny tvoří platby dodavatelům např. za elektrickou energii, chemikálie pro úpravu vody a čištění odpadní vody, vodárenský materiál, služby, pronájem majetku vodovodů a kanalizací vybudovaný obcemi, ale také osobní a režijní náklady.

Ing. Zdeněk Procházka, LL.M., ekonomický náměstek