Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

26.4.2023

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v příloze předkládáme "Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce".