• Info o průbězích v síti. iGIS.Web
  • Navštivte náš e-shop
  • Hlášení o stavu vodoměru
  • Info o plánovaných odstávkách a poruchách

Nabídka odkupu akcií společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Vážení akcionáři,

valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, IČ0: 49454587 (dále jen „Společnost“) konaná dne 30. 5. 2019 přijala rozhodnutí, kterým bylo schváleno nabytí vlastních akcií Společnosti, a to všech kmenových akcií Společnosti na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč. Důvodem tohoto kroku je umožnit akcionářům, kteří vlastní akcie Společnosti na majitele v zaknihované podobě a kteří již nechtějí za stávající akcionářské struktury a strategických a investičních záměrů Společnosti zůstat nadále akcionáři Společnosti, aby mohli své akcie, které nejsou veřejně obchodovány, prodat Společnosti s tím, že doba, po kterou může Společnost na základě tohoto pověření akcie nabývat, byla rozhodnutím valné hromady Společnosti stanovena do 31. 3. 2020. Současně valná hromada schválila vytvoření, resp. naplnění zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie. Představenstvo Společnosti v souladu se shora uvedeným rozhodnutím valné hromady přijalo dne 23. 7. 2019 rozhodnutí, kterým byla stanovena cena, za kterou bude Společnost akcie nabývat, ve výši 410 Kč a kterým byly schváleny rovněž další podmínky realizace výkupu akcií. Společnost disponuje finančními prostředky na výkup všech shora uvedených akcií. Příslušnou evidenci dotčené emise kmenových akcií Společnosti na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč vede pro Společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „CDCP“).

S ohledem na shora uvedené skutečnosti tímto Společnost nabízí všem akcionářům, kteří vlastní akcie Společnosti na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, možnost odkupu těchto akcií Společnosti, které by od nich jako prodávajících nabyla Společnost jako kupující, a to v souladu s níže uvedenými podmínkami, resp. níže uvedeným postupem:

Syndikovat obsah