Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Státní správu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých souvisejících zákonů (vodní zákon) vykonávají vodoprávní úřady a Česká inspekce životního prostředí. Ústředním vodoprávním úřadem je podle vodního zákona Ministerstvo zemědělství ČR. Vodoprávními úřady jsou ministerstva, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a újezdní úřady.
Přikládáme znění platné od 1. 7. 2017.

Akce "Čistá studna 2017"

Používáte vodu ze studny a nejste si jistí, jestli je v pořádku? Nechte si ji zkontrolovat! 

Voda v soukromých studnách nepodléhá žádné pravidelné kontrole a je pouze na jejím majiteli, aby se o vodu v ní staral.

Zkušenosti z minulého roku byly dosti alarmující!

V rámci akce „Čistá studna 2016“ naše společnost provedla celkem 133 rozborů vybraných chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody, které jsou zpravidla u individuálních zdrojů nejčastěji překračovány. Vyhodnocením mikrobiologické části rozborů vyhovělo pouze 23 vzorků, tj. 17,29 % a vyhodnocením chemické části rozborů vyhovělo pouze 26 vzorků, tj. 19,55 %. Při komplexním pohledu na rozbor jako výsledek kvality vody, tzn. zohlednění mikrobiologické i chemické části rozborů, vyhovělo pouze 6 vzorků, tj. 4,51 %.

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016 a dosažené skutečnosti v témže roce

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v příloze předkládáme "Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016 a dosažené skutečnosti v témže roce". 

Syndikovat obsah