Informace pro vás

Přemístění střediska Bučovice do Slavkova

31.12.2009

V souladu s organizačními opatřeními ve společnosti pro rok 2010 s tím spojenou změnou organizační struktury byla sloučena střediska Slavkov u Brna a Bučovice. Rozsah poskytovaných služeb zůstává zachován beze změn. Kontaktní místo pro spádovou oblast Bučovic a Slavkova bude nyní na středisku ve Slavkově u Brna, viz. sekce Kontakty

Napouštění bazénů

30.4.2007

Vzhledem ke skutečnosti, že se blíží období, kdy majitelé bazénů budou chtít zahájit jejich provoz, uvádíme několik rad, jak napustit bazén bez nežádoucích průvodních jevů:

Veřejný vodovod není primárně určen k napouštění bazénů. Chcete-li předejít případnému napuštění zkalené vody do Vašeho bazénu, napouštějte jej běžným způsobem jakým odebíráte vodu - tzn. BĚŽNÉ OTEVŘENÍ KOHOUTŮ. Prudké nárazové otevření kohoutů zpravidla přináší zkalenou vodu.

Jak je to se septiky a domovními čistírnami?

24.3.2007

Na rozdíl od informací, které se objevily v některých českých médiích, ve skutečnosti k 1. 1. 2008 nikomu nevzniká nová povinnost mít povolení k vypouštění odpadních vod.


Na rozdíl od informací, které se objevily v některých českých médiích, ve skutečnosti k 1. 1. 2008 nikomu nevzniká nová povinnost mít povolení k vypouštění odpadních vod. Nevzniká ani nová povinnost mít schválený „moderní septik“ nebo domovní čistírnu odpadních vod, tuto povinnost vodní zákon ani žádný jiný zákon občanům nově neukládá a tato povinnost nevyplývá pro občany ani z žádných právních předpisů EU.


Jak jsme uvedli již opakovaně, k 1. 1. 2008 pouze zanikají povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31. 12. 2001, tzn. povolení vydaná podle dříve platných právních předpisů – vodního zákona č. 138/1973 Sb. či zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství. Povolení vydaná, resp. pravomocná po 1. 1. 2002, platí i nadále.


Zánik platnosti povolení k odběru povrchových a podzemních vod a vypouštění odpadních vod do povrchových a podzemních vod k datu 1.1.2008

1.3.2007

Úvodem je třeba uvést, že zákon č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) upravuje veškerá práva k povrchovým a podzemním vodám, mezi které patří i nezbytná povolení k odběrům podzemních nebo povrchových vod a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Tato povolení k „odběrům“ a „vypouštění“ (nazývaná v terminologii vodního práva „nakládáním s vodami“) byla v minulosti vydávána podle předpisů, které problematiku oprávnění k odběrům podzemní a povrchové vody a vypouštění odpadních vod řešily principielně jiným způsobem a neodpovídaly pravidlům přijatým Českou republikou se vstupem do Evropské unie a bylo proto zapotřebí systém vydaných povolení sjednotit.
 

Podle ustanovení článku II bodu 2 zákona č.20/2004 Sb., kterým se mění zákon č 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), zaniká platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod, s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31.12.2001, nejpozději dnem 1.1.2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou byla udělena, je-li tato doba kratší.

Základní informace jak ušetřit

27.9.2006

Množství dodané vody odběrateli se měří vodoměrem, který je osazen na vodovodní přípojce ve vodoměrné šachtě nebo v nemovitosti a majitel připojené nemovitosti odpovídá za jeho ochranu na vodovodní přípojce. Vodoměr je majetkem společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Proti neoprávněné manipulaci je vodoměr chráněn plombou, za jejíž poškození muže být udělena pokuta.

Poškození vodoměru mohou způsobit extrémně nízké teploty. Proto je nutno prostor, kde je vodoměr osazen chránit proti vniknutí chladného vzduchu zvenčí. Vodoměr je citlivé zařízení, jehož mechanismus je vyroben z plastu vhodného po styk s pitnou vodou do teploty cca 40 oC. Teplá nebo horká voda se může do vodoměru dostat při poruše venkovního vodovodu, kdy v důsledku podtlaku v přípojce dojde k nasátí horké vody z ohřívače v nemovitosti a následnému zničení vodoměru.